Rizika při pořízení lékárny

Pořízení vlastní lékárny s sebou nese určitá rizika, která jsou eliminována v případě spolupráce se specializovanou firmou.

Vykazovaný obrat lékárny by měl být vždy tvořen obratem pacientů - zákazníků v místě provozovny s vyloučením veškerého navyšování obratů prostřednictvím externích spoluprací s lékaři, jinými zdravotnickými zařízeními nebo libovolnými subjekty. Obrat lékárny, který vchází do modelu ocenění lékárny by měl být očištěn o veškeré složky obratu, které nejsou dlouhodobě udržitelné, jsou založeny na dohodách předchozího majitele a podobně. Důkladné zhodnocení obratu je možné pomocí statistik IČZ a dále statistik výdejů konkrétních přípravků.

V případě, že lékárna využívá různé bonusové, motivační nebo jiné systémy odměňování pro pacienty, měly by být posouzeny závazky plynoucí z těchto systémů odměňování pro nabyvatele lékárny.

Marže vykazovaná lékárnou by měla být důkladně zkoumána s ohledem na prověření čistoty vedení skladové evidence a dalších složek, které ve výsledku tvoří reálnou marži dosahovanou zařízením. K těm patří různě poskytované slevy či výhody pacientům, nákup prostřednictvím platebních poukázek, platebních karet a další položky, které v mnohých případech lékárna eviduje na zvláštních účtech odděleně od vykazované marže při výdeji přípravků.

Základem úspěšného podnikání v místě je kvalitní nájemní smlouva. V naší praxi se velmi často setkáváme s případy neplatných či nesprávně uzavřených nájemních smluv. V případě nájemních smluv uzavíraných s obcemi nejsou často dodržována pravidla zákonného postupu stanoveného zákony o obcích. Doporučujeme prověřovat také samotný subjekt pronajímatele a v některých případech dokonce způsob nabytí pronajímané nemovitosti. V současné době jsou obecně přijímány smlouvy na dobu určitou 5 nebo 10 let s opcí dalšího užívání předmětného prostoru.

Zcela specifickou znalostí je přehled o budoucím rozvoji lokality zejména s přihlédnutím k možnému vzniku konkurenčních lékáren.

Při přebírání lékárny doporučujeme důsledně kontrolovat platnost veškerých povolení a revizí zařízení, otázky například z oblasti bezpečnosti práce, a další legislativou vyžadované požadavky včetně tzv. nelékárenských povolení a registrací.

Personální situace lékárny tvoří základ úspěšného provozu zařízení. Pokud nedochází k jiné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím, je lékárna zásadně předávána plně personálně vybavená. Při vypořádání nároků zaměstnanců v rámci přechodu pracovních vztahů uplatňujeme zásadu, že veškeré nároky vzniklé předem předání lékárny kupujícímu hradí původní provozovatel, nároky vzniklé po předání lékárny hradí již nabyvatel. To se týká například nevyčerpaných dovolených, jiných nároků, vypořádány by měly být také budoucí nároky z titulu mateřských dovolených a podobně.

Při pořízení lékárny doporučujeme vzít na zřetel situaci dostupnosti lékárenského personálu v místě podnikání lékárny. V některých regionech tvoří nedostatek pracovních sil poměrně vysoké riziko případných komplikací při provozu lékárny.


Webové stránky: NETservis s.r.o.

Copyright © 2010 OneArt s.r.o.